Nasze przedszkole

Nasze przedszkole

Upoważnienie- do odbioru dziecka z Przedszkola nr 93 “Baśniowego Dworku na Kole”

Imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej ...................................................................

Imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego ...................................................................

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniamy Panią/Pana:

..............................................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

do odebrania naszego dziecka (imię i nazwisko dziecka)............................................................................................

z Przedszkola nr 93 w Warszawie ul. J. Brożka 5 stale w okresie od........................................... do....................................

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

Warszawa dnia …….. ....................................................................... ..................................................................

(czytelny podpis matki / prawnej opiekunki) (czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola nr 93 w celach związanych z pobytem w przedszkolu wymienionego wyżej dziecka.

Mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Warszawa dnia …….. .......................................................................

(podpis upoważnionej do odbioru dziecka osoby)

Imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej ...................................................................

Imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego ...................................................................

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniamy Panią/Pana:

..............................................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

do odebrania naszego dziecka (imię i nazwisko dziecka)............................................................................................

z Przedszkola nr 93 w Warszawie ul. J. Brożka 5 stale w okresie od........................................... do .................................

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

Warszawa dnia …….. ....................................................................... ..................................................................

(czytelny podpis matki / prawnej opiekunki) (czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola nr 93 w celach związanych z pobytem w przedszkolu wymienionego wyżej dziecka.

Mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Warszawa dnia …….. .......................................................................

(podpis upoważnionej do odbioru dziecka osoby)